FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę. Pamiętaj jednak o konieczności pisemnego poinformowania Wojewody wydającego zezwolenie o tym fakcie w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności.

Dodano: 17.12.2019

Starosta wydaje zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę w pozostałym zakresie działalności podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi na czas nie dłuższy niż 3 lata.

Dodano: 17.12.2019

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez właściwego miejscowo starostę.

Dodano: 17.12.2019

Należy w powiatowym urzędzie pracy złożyć odpowiedni wniosek, wraz z załącznikami. Sprawdź jak to zrobić

 

Dodano: 17.12.2019

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

Dodano: 17.12.2019

Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

Dodano: 17.12.2019

W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

W województwie wielkopolskim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

Na terytorium Polski zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzące wykaz „centralny”, dla całego kraju, zawodów zwolnionych z konieczności przedłożenia „informacji starosty”.

Ponadto, pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi nie musi przedkładać informacji starosty, jeżeli zatrudnia cudzoziemca, który:

  • jest członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
  • wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw,
  • jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.,
  • jest cudzoziemcem upoważnionym do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy lub Ukrainy, wykonującym prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
  • jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • jest  trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • jest lekarzem i lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Dodano: 17.12.2019

Czas oczekiwania zależny jest przede wszystkim od liczby wpływających wniosków o zezwolenia na pracę i od tego, czy złożony został komplet wymaganych dokumentów. Zezwolenia na pracę są wydawane tak szybko, jak to jest możliwe.

Dodano: 17.12.2019

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

Strony