FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.

Dodano: 17.12.2019

We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.

Dodano: 17.12.2019

Decyzja jest uchylana. Byś mógł legalnie pracować dla nowego pracodawcy użytkownika, Twój pracodawca musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

Dodano: 17.12.2019

Tak, jednak nie jest to warunek wystarczający, decyzję podejmuje konsul.

Dodano: 17.12.2019

Pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy należy przedłożyć w oryginale. Inne wymagane załączniki do wniosku o zatrudnienie cudzoziemca można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania oryginału tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

Dodano: 17.12.2019

Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.

Dodano: 17.12.2019

Nie, musi mieć zalegalizowaną pracę. Chyba, że w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadał ważne, wydane wcześniej zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Dodano: 17.12.2019

Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

Dodano: 17.12.2019

Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.

Strony