FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

W województwie wielkopolskim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

Na terytorium Polski zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzące wykaz „centralny”, dla całego kraju, zawodów zwolnionych z konieczności przedłożenia „informacji starosty”.

Ponadto, pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi nie musi przedkładać informacji starosty, jeżeli zatrudnia cudzoziemca, który:

  • jest członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
  • wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw,
  • jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.,
  • jest cudzoziemcem upoważnionym do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy lub Ukrainy, wykonującym prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
  • jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • jest  trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • jest lekarzem i lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Dodano: 17.12.2019

Czas oczekiwania zależny jest przede wszystkim od liczby wpływających wniosków o zezwolenia na pracę i od tego, czy złożony został komplet wymaganych dokumentów. Zezwolenia na pracę są wydawane tak szybko, jak to jest możliwe.

Dodano: 17.12.2019

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

Dodano: 17.12.2019

Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt i pracę, lub pracodawca o zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do przebywania na terytorium RP.
Dodano: 17.12.2019

Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenia są wydawane od 01.01.2018 r.) lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Dodano: 17.12.2019

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe urzędy pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dodano: 17.12.2019

Zezwolenie na pracę typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę typ B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez   okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typ C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Zezwolenie na pracę typ D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typ E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Dodano: 17.12.2019

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę składa pracodawca. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-prace

Dodano: 17.12.2019

Możesz legalnie pracować, ponieważ zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawnia Cię do legalnego pobytu i pracy na warunkach w nim wskazanych. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pracę zostanie umorzone. Wpłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę nie podlega zwrotowi.

Strony