FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez właściwego miejscowo starostę.

Dodano: 17.12.2019

Należy w powiatowym urzędzie pracy złożyć odpowiedni wniosek, wraz z załącznikami. Sprawdź jak to zrobić

 

Dodano: 17.12.2019

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

Dodano: 17.12.2019

Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

Dodano: 17.12.2019

W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

W województwie wielkopolskim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

Na terytorium Polski zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzące wykaz „centralny”, dla całego kraju, zawodów zwolnionych z konieczności przedłożenia „informacji starosty”.

Ponadto, pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi nie musi przedkładać informacji starosty, jeżeli zatrudnia cudzoziemca, który:

  • jest członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
  • wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw,
  • jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.,
  • jest cudzoziemcem upoważnionym do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującym prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
  • jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • jest  trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • jest lekarzem i lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Dodano: 17.12.2019

Czas oczekiwania zależny jest przede wszystkim od liczby wpływających wniosków o zezwolenia na pracę i od tego, czy złożony został komplet wymaganych dokumentów. Zezwolenia na pracę są wydawane tak szybko, jak to jest możliwe.

Dodano: 17.12.2019

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

Dodano: 17.12.2019

Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt i pracę, lub pracodawca o zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do przebywania na terytorium RP.
Dodano: 17.12.2019

Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenia są wydawane od 01.01.2018 r.) lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Strony