FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.

Dodano: 17.12.2019

Nie, musi mieć zalegalizowaną pracę. Chyba, że w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadał ważne, wydane wcześniej zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Dodano: 17.12.2019

Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

Dodano: 17.12.2019

Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.

Dodano: 17.12.2019

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie posiadał zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy.

Pobyt w ruchu bezwizowym jest legalny łącznie przez 90 dni w okresie 180-dniowym.
Dodano: 17.12.2019

Zalegalizować jego pracę poprzez zezwolenie na pracę, oświadczenie lub nową kartę pobytu (zezwolenie na pobyt i pracę).

Dodano: 17.12.2019

„Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Od stycznia 2018 r. wydawane są także przez starostów (powiatowe urzędy pracy) zezwolenia na pracę sezonową.

Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

Dodano: 17.12.2019

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę. Pamiętaj jednak o konieczności pisemnego poinformowania Wojewody wydającego zezwolenie o tym fakcie w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności.

Dodano: 17.12.2019

Starosta wydaje zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę w pozostałym zakresie działalności podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi na czas nie dłuższy niż 3 lata.

Strony