Słownik pojęć

Dokument, który otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Karta pobytu w okresie ważności potwierdza Twoją tożsamość podczas pobytu w Polsce oraz uprawnia wraz z ważnym paszportem do wielokrotnego przekraczania granicy Polski Wydawana jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł i złożeniu potwierdzenia zameldowania lub oświadczenia o jej wydruku bez danych o adresie.

Dokument wydawany członkowi rodziny obywatela UE, który nie posiada obywatelstwa państwa należącego do UE, potwierdzający wspólne zamieszkiwanie w Polsce z obywatelem UE.

Dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, wydawany przez konsulaty RP oraz urzędy wojewódzkie na terytorium RP.

Inaczej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE to dokument potwierdzający zamieszkanie obywatela UE w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Przepisy, które określają sposób prowadzenia postępowania m.in. w sprawach legalizacji pobytu/zezwolenia na pracę, wyznaczania pełnomocnika, doręczeń korespondencji urzędowej, składania odwołania, ponaglenia, skargi.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które może zostać udzielone, jeśli posiadasz dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „ICT” oraz  wykonujesz w Polsce pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza granicami Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż 90 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/mobilnosc-dlugo....

Kwota opłat związanych z zamieszkaniem. Obejmują: stałe opłaty związane z użytkowaniem zajmowanego przez Ciebie lokalu (np. czynsz), a ponadto opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Opłaty należy przeliczać  na liczbę osób mieszkających w tym lokalu. Jeżeli studiujesz w Polsce i złożyłeś wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia po 27.04.2019 r. pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania. Przelicz ile płacisz za pokój, mieszkanie, akademik, odejmij tę kwotę od środków, które posiadasz i przelicz, czy nadal masz wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju.

Państwowy rejestr stowarzyszeń i firm prowadzonych jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki jawne. W rejestrze możesz sprawdzić aktualny status spółki, siedzibę spółki, kto jest prezesem, czy jest ustanowiony prokurent, jaki jest profil działalności spółki itp. Informacje zawarte w rejestrze sprawdzisz na stronie internetowej  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna.