Działalność gospodarcza - PESEL UKR

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:

 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję statutową
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie – zgodnie z regulaminem rezerwacji wizyt, wizyta w celu, który nie wymaga osobistego stawiennictwa nie będzie realizowana.

1.    Wejdź na stronę mos.cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
2.    Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
3.    Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
4.    Podaj we wniosku adresu e-mail, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy
5.    Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz
6.    Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
7.    Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub do jednej z naszych delegatur

UWAGA! Pamiętaj, że samo wypełnienie wniosku w MOS bez jego wydrukowania, podpisania i złożenia w Wydziale Spraw Cudzoziemców nie potwierdza złożenia wniosku o pobyt czasowy i legalizacji pobytu.

Jakie dokumenty złożyć?

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

Do 04.03.2024r. nie wymagamy dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w spółce kapitałowej i posiadasz w niej udziały do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie.
Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą. W przypadku gdy jesteś jedynym udziałowcem w spółce, uchwała przyznająca Ci wynagrodzenie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę  oraz  potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub  zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie
  • aktualny rachunek zysków i strat,
  • aktualny bilans spółki,
  • biznes plan,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

dodatkowe dokumenty:

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadasz udziałów

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.
Dowiedz się więcej o opłacie za kartę pobytu i danych adresowych zamieszczanych w karcie pobytu - jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi