Rejestracja pobytu obywatela UE – pobyt krótkoterminowy

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w nie budzący wątpliwości sposób.
 • 4 fotografie

Jeśli podjąłeś pracę:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub umowę o pracę, umowę zlecenie;

Jeśli pracujesz na własny rachunek:

Jeśli studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe:

Jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego:

 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku),
 • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie;

W innych przypadkach:

W przypadku, gdy członek rodziny będący również obywatelem UE przebywa lub dołącza do obywatela UE:

 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny (dziecko lub dziecko małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny (rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Jak otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu zostało wydane małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego zaświadczenia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Wizytę w celu odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów oraz numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu, bądź adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz
w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy,
Ponadto, wizytę w celu odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu
Aby odebrać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane po 2 sierpnia 2021 roku ważne jest przez 10 lat.
Sprawdż, czy Twoje zaświadczenie jest gotowe do odbioru i gdzie możesz je odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:
 • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
 • utraty dokumentu
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikacj
W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanego dokumentu. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydaje się nowe zaświadczenie.
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jestem obywatelem UE. Czy muszę dopełnić jakichś formalności w urzędzie?

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z...

czytaj całą odpowiedź...

Zgubiłem zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE. Czy dostanę duplikat?

Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Czy jako obywatel UE potrzebuję zezwolenia na pracę w Polsce?

Nie. Obywatele UE mają swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że podejmują zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Jestem obywatelem UE, mój współmałżonek jest obywatelem państwa trzeciego, jaki wniosek ma złożyć?

Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, Twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Jestem obywatelem UE podejmującym studia w Polsce – jak zalegalizować pobyt?

Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
 • dokument potwierdzający objęcie powszechnym...
czytaj całą odpowiedź...