Słownik pojęć

Potoczna nazwa zezwolenia na pobyt  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji.

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli jednorazowy pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo i wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która ma siedzibę w Polsce, a Twój wyjazd jest związany z pracą (delegacja służbowa) lub koniecznością wyjazdu z małżonkiem/rodzicem, który pracuje w Polsce, taka nieobecność w Polsce jest uzasadniona. Podobnie, jeśli studiujesz w Polsce, ale część zajęć prowadzona jest np. na innej uczelni, poza granicami Polski.  Również, jeżeli nieobecność w Polsce wywołana jest chorobą np. pobytem w szpitalu lub innymi ważnymi okolicznościami, które łącznie nie przekroczyły 6 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 10 miesięcy pobytów za granicą.

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli odbywasz służbę albo Twój wyjazd  związany jest z wyjątkową sytuacją osobistą np. ciąża, poród, choroba lub innymi ważnymi okolicznościami związanymi z wyjazdem służbowym, studiami lub szkoleniem zawodowym, które łącznie nie przekroczyły 12 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 6 miesięcy pobytów za granicą.

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie weekendowym czyli od piątku do niedzieli.

Notariusz to powoływany przez Ministra Sprawiedliwości prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych, takich jak na przykład sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności okazanej kopii z oryginałem. Czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Znajdź notariusza.

Dokumenty, które będą wydawane od 1.01.2021 r. obywatelom ZK/członkom rodzin obywateli ZK, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia.

Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Dokumenty będą zawierały adnotację odnoszącą do Umowy Wystąpienia: „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

Wnioski o wydanie dokumentów można składać od 1.01.2021 r.

Nowe dokumenty będą wydawane również w przypadku postępowań niezakończonych do 31.12.2020 r. Konieczne będzie natomiast złożenie odcisków palców w celu wydania tych dokumentów.

Nowe dokumenty pobytowe, którymi będą mogli posługiwać się beneficjenci Umowy Wystąpienia, uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen bez wizy to:

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa pobytu, co nie będzie dotyczyć zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu pracownika przygranicznego);

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu);
  • karta pobytowa (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa pobytu);
  • karta stałego pobytu (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu).

Ponadto, na czas trwania postępowań o wydanie nowych dokumentów wojewoda będzie wydawał zaświadczenie o złożeniu wniosku.

Nie dłużej niż do końca 2021 r. ważne będą dokumenty wydane przed zakończeniem okresu przejściowego, tj:

  • – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
  • – karta pobytu członka rodziny obywatela UE;
  • – karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.